สำนักวิชาการจัดการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ