สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรนานาชาติ)