หลักสูตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Computational Science (International Program)

 

หลักสูตรมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเชิงคำนวณและเชิงพหุสาขาในด้านศาสตร์ของระบบซับซ้อน นิเวศอินฟอร์เมติกส์ นาโนเทคโนโลยีเชิงคำนวณ การเงินเชิงคำนวณ และสถิติเชิงคำนวณ โดยใช้การคำนวณสมรรถนะสูง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สามารถทำงานวิจัยได้อย่างอิสระและมีคุณภาพระดับนานาชาติในสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  2. เพื่อผลิตนักวิชาการที่สามารถสอนหรือถ่ายทอดความรู้และข้อมูลที่ทันสมัยให้กับนักเรียนและสาธารณะชน

Link : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


TOP