หลักสูตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

Doctor of Philosophy Program in Ecology and Biodiversity

 

หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้รอบและรู้ลึกในสาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาที่ดี สามารถทำงานวิจัย ค้นหาคำตอบของปัญหาที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมหรือตนเองได้อย่างดี โดยมุ่งเน้นโจทย์วิจัยท้องถิ่น ประยุกต์ใช้ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน มีความใฝ่รู้และติดตามสถานะภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ และรู้จักการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            1. เพื่อผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ในการวิจัยสาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน และเป็นที่สนใจในวงวิชาการวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

            2. เพื่อผลิตนักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ เช่น โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ของทบวงมหาวิทยาลัย (UDC) โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT)  เป็นต้น

            3. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่จบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ในส่วนรวม โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนทักษะในการสอนและวิจัยในรูปของผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย  เป็นต้น

            4. เพื่อให้สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยซึ่งสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาค

            5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของการวิจัยในประเทศอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น  โดยอาศัยความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

Link : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


TOP