หลักสูตร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

Master of Science  Program  in Materials  Science  and Engineering

 

วัตถุประสงค์

       1.  ผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านวัสดุ กลุ่มพอลิเมอร์ ยางและไม้

       2.  ส่งเสริมให้มีการวิจัยในเชิงลึกเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวัสดุ กลุ่มพอลิเมอร์ ยางและไม้

       3.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

Link : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร


TOP