สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ