ข่าวเด่น

มวล.มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากร เนื่องในโอกาสสถาปนาครบปีที่ 22


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร เพื่อชื่นชมและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 22
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า นับแต่พุทธศักราช 2535 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกฝ่ายได้ทุ่มเททั้งพลังกาย พลังใจ และพลังความคิด เพื่อให้เกิดมหาวิทยาลัยที่ดีทั้งด้านกายภาพและจิตภาพของความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ โดยการประสานดำเนินการอย่างสุดกำลังจากอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนั้น คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ...สู่...การสานต่อในพันธกิจที่เป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

22 ปี แห่งการดำเนินการสู่ความสำเร็จเป็นระยะๆ จากวันนั้นจนวันนี้ วันที่มี “วลัยลักษณ์” ล้วนเกิดจากความรัก ความทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ความเสียสละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและความต้องการของสังคม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นวันหนึ่งที่ชาววลัยลักษณ์ได้กันร่วมรำลึกถึงเป้าหมายที่ก่อเกิด และร่วมชื่นชมคุณค่าโดยการมอบโล่เชิดชูเกียรติต่อบุคลากร ที่ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมวลัยลักษณ์และสังคม ซึ่งในวาระโอกาสครบรอบปีที่ 22 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โล่เชิดชูเกียรติขวัญใจมหาชนคน มวล. ประจำปี พ.ศ. 2557 โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี 15 ปี และ 10 ปี เพื่อชื่นชมยกย่องและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

ทั้งนี้รายชื่อผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และ นายไพรวัลย์ เกิดทองมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ด้านการบริการวิชาการ รางวัลเชิดชู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้แก่ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดย ผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ และ ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ส้มโอเพิ่มมูลค่าสินค้า โดย ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร / ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ และผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รางวัลชื่นชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คือ โครงการเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน โดย อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ รางวัลเชิดชู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้แก่ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นโดย รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน "กำแพงเซาโมเดล" โมเดลการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร และคณะ รางวัลชื่นชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้แก่ โครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน โดย อาจารย์ธิดา โสตถิโยธิน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และคณะ โครงการฝึกอบรม "มัคคุเทศก์ท้องถิ่น" (การท่องเที่ยวชุมชน) โดย อาจารย์นลินี ทินนาม สำนักวิชาการจัดการ และ ทีมงานโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้ ได้แก่ น.ส.ปวีณา กายพันธุ์ น.ส.ธัญกมล คงแก้ว และ น.ส. กวิภา นังคลา โครงการป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอาจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ และโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกเพื่อชุมชน โดย อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะ

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ อาจารย์สมใจ สมคิด สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และนายสุขุม ศรีสมบัติ ศูนย์บริการวิชาการ รางวัลขวัญใจมหาชนคน มวล. สายวิชาการ ได้แก่ ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ รางวัลขวัญใจมหาชนคน มวล. สายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้แก่ นายนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร รางวัลขวัญใจมหาชนคน มวล. หน่วยงานต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน และหน่วยงานบริการเด่น ได้แก่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ได้รับการ Vote สูงสุดเป็นปีที่ 3)

นอกจากนี้ยังมี การมอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อชื่นชมคุณค่าบุคลากร โดยในปี พ.ศ. 2557 มีบุคลากรที่ปฏิบัติที่ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องครบ 20 ปี จำนวน 20 ท่าน ครบ 15 ปี จำนวน 67 ท่าน และ ครบ 10 ปี จำนวน 36 ท่าน

เอกสารแนบรายชื่อผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ

ประมวลภาพ


TOP