ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ลงนามร่วมกับ University of Heidelberg ประเทศเยอรมนี

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Prof. Dr. Dres.h.c.Hans Georg Bock, Managing Director Interdisziplinäre Zentrum fÜr Wissenschaftliches Rechnen (IWR), University of Heidelberg ประเทศเยอรมนี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ University of Heidelberg โดยมี Prof. dr. Dr. h.c.mult Willi Jager รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน พรหมโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตลอดจนคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่จากส่วนวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราชการลงนามครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ IWR University of Heidelberg ประเทศเยอรมนี มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยทั้งในระดับนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกัน เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อการศึกษาวิจัยทั้ง 2 สถาบัน จะอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ การเข้าใช้ห้องสมุด การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ที่พัก การให้ความช่วยเหลือในการสมัครวีซ่า นอกจากนี้คณาจารย์ทั้งสองฝ่ายสามารถศึกษาวิจัยในสาขาวิชาที่สนใจร่วมกันได้อีกด้วย โดยการลงนามในครั้งนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี ปีแรก IWR จะเป็นเจ้าภาพหลัก

โอกาสนี้ Prof. Dr. Dres.h.c.Hans Georg Bock ได้นำเสนอภารกิจของ Interdisciplinary Center for Scientific Computing และProf. dr. Dr. h.c.mult Willi Jager บรรยายเรื่อง “Innovatios happen at Interfaces-The Key Role of mathematical Modeling and Simulation for Progress in Science and Technology” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับฟังการบรรยายครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP