ข่าวทั่วไป

“มวล.รวมใจ รู้ค่าพลังงาน”

ตามที่คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและฝึกอบรม โดยมีคณะทำงานฝ่ายอำนวยการให้เกียรติร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถาม เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและฝึกอบรม จึงได้จัดทำแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ โดยได้กำหนดการถ่ายทำคลิปวิดีโอ “มวล.รวมใจ รู้ค่าพลังงาน” ซึ่งกำหนดออกอากาศในวาระ ๒๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประมวลภาพ


TOP