ไพรวัลย์ เกิดทองมี : ใช้เวลาว่างจากงานประจำพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ