ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร. วิภาวี ขำวิจิตรได้รับ Best presentation award จากการประชุม KKU-IENC 2014

ผศ.ดร. วิภาวี ขำวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน Best presentation award ในการประชุมวิชาการ The 5th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2014 ) จากผลงานวิจัยเรื่อง Characteristics of bacterial cellulose production from agricultural wastes

KKU-IENC 2014 จัดขึ้นที่ Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2557

TOP