ผศ.ดร. วิภาวี ขำวิจิตรได้รับ Best presentation award จากการประชุม KKU-IENC 2014