ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานธุรการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/๒5๕7 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
1.1 รายชื่อ
001 นางสาวอาทิตยา รักไทรทอง
005 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
007 นางสาวไปรลาภา ภักดีดวง
009 นายชัยวัฒน์ พวงคลัง
015 นางสาวณัฐวรรณ มีอิ่ม
021 นายวรายุทธ์ จุลเสวตร์
100 นางสาวปาริฉัตร สุทัศน์

1.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ
2.1 รายชื่อ
003 นางสาวเพ็ญนภา ณรงค์ฤทธิ์
006 นางสาวนพรัตน์ รักชอบ
012 นางสาวศิริทิพย์ คล้ายโพธิ์
014 นางสาวทิพวรรณ ชาญณรงค์
016 นางสาวพานี เกิดทอง
017 นางสาวนิตยา รูปโอ
018 นางสาวจิตนิรัตน์ โปอุ้ม
019 นางสาวทัตพิชา เอกาพันธุ์
020 นางสาววรรณวิภา พัสมุทร

2.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP