ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ฯร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีไมโครเวฟ