ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ฯร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีไมโครเวฟ

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สกอ. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.) ภาคเหนือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตร ในวันที่ 4 เมษายน 2557 ให้กับผู้ประกอบการ SME และนักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร งานหัตกรรม และเซรามิกส์ โดยมี ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ และนายไพรวัลย์ เกิดทองมี เป็นวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thep-center.org/src2/views/microwave_workshop.php

TOP