ผู้อำนวยการ สกว. และ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมติดตามความก้าวหน้าหน่วยวิจัย มวล.