ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้อำนวยการ สกว. และ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมติดตามความก้าวหน้าหน่วยวิจัย มวล.

ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าหน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 หน่วย ที่ได้รับคัดเลือกจาก สกว. ให้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ แบบ ABC ได้แก่ หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก หน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและทรัพยากร และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องบรรยาย 4 อาคารฯนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 09.00 -11.30 น. และลงพื้นที่งานวิจัยตั้งแต่เวลา 13.00 น.

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง แจ้งความประสงค์เพื่อการสำรองที่นั่ง และการจัดอาหารว่าง มายัง คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ อีเมลล์ msunanta@wu.ac.th ภายในวันที่ 8 เมษายน 2557

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัปดาห์วิจัยฐานราก-ABC ที่ส่งเสริมการทำงานวิชาการรับใช้สังคม ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความในวันอังคารที่ 8 เมษายน-การเสวนาถอดบทเรียนในวันพุธที่ 9 เมษายน-การลงพื้นที่งานวิจัยในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน (สามารถตรวจสอบกำหนดการแต่ละกิจกรรมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้จาก เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา)

-----------------------------------

10 เมษายน 2557 นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและความก้าวหน้าของหน่วยวิจัยที่รับทุน ABC สกว. ประจำปี 2556

08.30 น.-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น.-09.20 น. กล่าวต้อนรับ และบอกเล่าความเป็นมาจากงานวิจัยเชิงพื้นที่ของ ม.วลัยลักษณ์ สู่วิชาการรับใช้สังคม
โดย รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม
09.20 น.-09.30 น. แนวทางการใช้หน่วยวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัย ABC โดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC) ระหว่าง มวล. และ สกว.
09.30 น.-10.00 น. นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและความก้าวหน้าของหน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและทรัพยากร โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ หัวหน้าหน่วยวิจัย
10.00 น.- 10.30 น. นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและความก้าวหน้า ของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรโดย ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ หัวหน้าศูนย์วิจัย
10.30 น.- 11.30 น. รับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมกำลังงานวิจัยเชิงพื้นที่ และพัฒนางานวิชาการรับใช้สังคม ของ มวล.
11.30 น.- 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.- 16.00 น. ลงพื้นที่ ตำบลกำโลน (คีรีวง) อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เรื่องงานวิจัยของหน่วยวิจัยและบริการวิชาการไข้เลือดออก โดย ผศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าหน่วยวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม : ird.wu.ac.th

TOP