ข่าวเด่น

มวล. จับมือชุมชนรอบมหา’ลัย จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2557 วลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี ชาววลัยลักษณ์และลูกหลานชาวชุมชนร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ที่หอประชุม โรงเรียนชุมชนใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดงาน “วลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี 2557” เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ให้สืบทอดคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยมีนายบุญเลิศ ธานีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 นายสุจินต์ สุดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ ด.ต.การุณ พุทธคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชาวบ้านในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ร่วมพิธีสงฆ์ และร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล กล่าวในพิธีเปิดงานดังกล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ไม่เพียงแต่เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสืบสาน เรียนรู้ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ตนเคารพนับถือ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงร่วมกับชุมชนหมู่ที่ ๖ ตำบลหัวตะพาน และชุมชนหมู่ที่ ๘ ตำบลไทยบุรี จัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบ บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้มีอุปการคุณ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือมีพระคุณ

กิจกรรม “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี 2557 นอกจากการสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีสงฆ์ และร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ แล้วยังมีกิจกรรมการรำกลองยาว การรำมโนราห์จากเยาวชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา การรำอวยพรปีใหม่ไทยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ การทอกเพลงบอกจากศิลปินพื้นบ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ การแสดงออกร้านจำหน่วยสินค้าของฟาร์มมหาวิทยาลัย สินค้าชุมชน และสินค้าราคาประหยัด การทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถานพยาบาลและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

 


TOP