ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน The 1st Euro-Asian International Short Course on Wood based Composites ที่ประเทศตุรกี

สืบเนื่องจากความสำเร็จที่หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ได้ดำเนินการจัดงาน International Training Course on Wood Based Panels โดยร่วมมือกับองค์กรด้านไม้ระดับนานาชาติหลายองค์กร ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาแล้ว 2 ครั้งคือในปี 2552 (http://wood.wu.ac.th/woodtraining/2009/) และ 2554 (http://wood.wu.ac.th/woodtraining/2011/)

ทาง Department of Forest Industry Engineering, Faculty of Forestry, Karadeniz Technical University, TURKEY โดย Prof.Dr. Hülya Kalaycioglu ภายใต้การประสานของ Prof. Dr.Marius Barbu, Faculty for Wood Engineering, Transilvania University of Brasov, ROMANIA และ Department of Forest Products Technology and Timber Construction, Salzburg University of Applied Sciences, AUSTRIA ซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยากรและเป็นผู้ร่วมจัดงาน International Training Course on Wood Based Panels ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน The 1st Euro-Asian International Short Course on Wood based Composites (http://katalog.ktu.edu.tr:8080/lcontent.asp?id=91&d=2) ที่ Karadeniz Technical University ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2557 นี้ โดยร่วมเป็นที่ปรึกษาให้ความเห็นด้านวิชาการและการดำเนินการจัดงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์งานในเครือข่ายของศูนย์วิจัยฯในภูมิภาคอาเซียน

TOP