ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน The 1st Euro-Asian International Short Course on Wood based Composites ที่ประเทศตุรกี