ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการ ศูนย์บริการการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/๒๕๕7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการ สังกัดศูนย์บริการการศึกษา จำนวน 25 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายกิตติพงศ์ โชตยาสีหนาท
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับ ดังนี้
1. นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว
2. นางสาวดาราภรณ์ คัมภีร์ภัทร
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ อักษร
4. นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP