ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช “การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STEM Education”

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ให้จัดอบรมเรื่อง“การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Science Technology Engineering and Mathematics Education (STEM) แก่ผู้เรียน” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 9:00-16:30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณบัญญัติ ลายพยัคฆ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ 20 ท่านเข้าร่วม

การอบรมครั้งนี้ เป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์มาใช้บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชจัด

TOP