ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช “การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STEM Education”