รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา ประจำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ