ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา ประจำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา ประจำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบสารสนเทศสำหรับสถาบันสารสนเทศในเกณฑ์ดีเยี่ยม
3. มีความรู้ความสามารถเรื่องมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน ได้แก่ ด้านการทำรายการ (MARC21, DC meta data, ISO2709, Z39.50) ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ (OAI-PMH) ด้าน Open source และด้านระบบปฏิบัติการฐานข้อมูล (Oracle, My SQL ) อยู่ในเกณฑ์ดี
4. มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมประมวลผลคำ, โปรแกรมด้านการออกแบบสื่อ ในระดับดีเยี่ยม
5. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ต่างจังหวัดและนอกเวลาทำการได้
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี และมีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานด้าน บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล WALAI AutoLib แก่กลุ่มผู้ใช้ทั่วประเทศ
2. จัดทำรายงานบำรุงรักษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ประจำวาระเป็นหลัก (สัปดาห์ / เดือน / ไตรมาส / ปี) แก่กลุ่มผู้ใช้ทั่วประเทศ
3. จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารการฝึกอบรม และเอกสารคู่สัญญา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


อัตราค่าตอบแทน
11,000 บาท (ทดลองงาน 3 เดือน) หากผ่านการประเมิน จะทำสัญญาจ้างงานเป็นรายปี

เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-2287 โทรสาร 0-7567-2958
2. สมัครทางไปรษณีย์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/JU/tem.pdf แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 โดยส่งไปที่ โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน

การสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน การทำรายการเบื้องต้น MARC 21 จำนวน 1 ข้อ 50 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร.0-7567-2287, 08-6478-8442 คุณนาฎยา, คุณพีระยุทธ
Email : walai.support@gmail.com


TOP