ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสหกิจศึกษามวล.เจ๋งคว้าชัยรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 3 ปีซ้อน

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอในระดับชาติในงานวันสหกิจศึกษาไทย ในนามเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวชมัยพร กุมารจันทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรม

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย

1) นางสาวนิตติยา ทองเสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ปฏิบัติสหกิจศึกษาบริษัท เดอะกลอรี่ เวิร์ลไวด์ ทราเวล จำกัด
2) นางสาวณัฎฐิณี คงดำ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTECH)
3) นางสาวชมัยพร กุมารจันทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

4) นายวรัญญู สายสวะ หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ Universiti Malaysia Peris (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย

สำหรับในปีนี้ นางสาวชมัยพร กุมารจันทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภท ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรม โดยนักศึกษาทั้งหมดจะเข้ารับรางวัลในงาน “มหกรรมอุดมศึกษาไทย” “Thai Hihger Education Expo and Conference 2014 :THEC2014” ในระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อนึ่ง จากการที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับระดับชาติต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนดังนี้

(2557)นางสาวชมัยพร กุมารจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภท นวัตกรรมสหกิจศึกษา
(2556) นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทโครงงานดีเด่นระดับชาติประเภท โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
(2555)นายภัทรวุฒิ ทวี นักศึกษาหลักสูตรมัลติมีเดียและแอนิแมชั่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทโครงงานดีเด่นระดับชาติประเภท โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ


TOP