ข่าวเด่น

เชิญชวนใช้สื่อสัญลักษณ์นกฮูก น้องเจ้าปัญญา (N'Chao Punya)

ตามที่ส่วนประชาสัมพันธ์ได้จัดทำสื่อสัญลักษณ์นกฮูก ( Owl) ซึ่งเป็นนกที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงชื่นชอบเป็นพิเศษ เป็นสัญลักษณ์ของ “ปัญญา”  และ   “ความฉลาดรอบรู้”   มีสายตาแหลมคม  N’ Woo Woo มาจากเสียงร้องและคำอ่านในภาษาอังกฤษของคำว่า WU  คือ วู "Join Wu to become Who's Who"  มีความหมายว่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อที่ท่านจะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของท่าน"  นอกจากนี้ “นกฮูก” ยังหมายถึงความขยัน อดทนสู้งาน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ว่า  “บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม” “Walailak graduates have practical intelligence, adversary quotient, liberal arts perspective and technology competence, all integrated with high moral."

สื่อสัญลักษณ์ “นกฮูก” ได้จัดทำในอิริยาบถ  12 แบบ  ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วม (Value Co-Creation)  และใช้หลักการเผยแพร่โดยกลยุทธ์ Question Marketing ที่สื่อสารชุดแรกด้วยป้ายโฆษณาหน้ามหาวิทยาลัย ต่อจากนั้นได้ผลิตเป็นชิ้นงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น บัตรอวยพร สมุด สมุดบันทึก แก้วที่ระลึก   เสื้อ   ตุ๊กตา และ Collection อื่น ๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้ “นกฮูก” ซึ่งผ่านการคัดเลือกโดย”น้องเจ้าปัญญา”เป็นชื่อที่ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ออกมาร่วมเป็นสื่อสัญลักษณ์ของเราชาววลัยลักษณ์

ในโอกาสช่วงวันหยุดต้อนรับสงกรานต์ และปิดภาคการศึกษา ส่วนประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน นักศึกษา พนักงาน ประชาคมวลัยลักษณ์ และผู้สนใจร่วมส่งความสุข  และใช้สื่อสัญลักษณ์นกฮูกทั้ง 12 อิริยาบถ ได้โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่    “เจ้าปัญญา”


TOP