ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ ตำรา หนังสือ และบทความวิชาการ”

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ ตำรา หนังสือ และบทความวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 28 และ วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้อง 1301 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้คณาจารย์ได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกันในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการ เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาและส่งผลดีต่อสถาบัน คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสัมมนาทั้งหมดแล้ว ยกเว้นค่าที่พัก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7567-3650-1
นางวิลาสินี รัตนะ E-mail : king_khondee@hotmail.com /awilasin@wu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 08-4125-6393
นางสาวปิยะนุช เรืองแก้ว E-mail : v13joy@gmail.com / piyanuch.ru@wu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 08-9160-5746


กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ ตำรา หนังสือ และบทความวิชาการ”
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30-17.30 น.
ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.05 น. พิธีเปิดการสัมมนา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.05 - 11.00 น. ชวนอาจารย์เขียนตำรา : เส้นทางสู่ศาสตราจารย์
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธ์เจริญ
11.00 - 12.00 น. สู่การเขียนตำราหนังสือวิชาการ
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน
13.00 -15.00 น. ประสบการณ์การเขียนตำรา หนังสือวิชาการ
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ปราโมทย์ เดชะอำไพ
15.00 - 15.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น. การผลิตและการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการ
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต รุจิวโรดม
16.30 -17.30 น. ลิขสิทธิ์กับการเขียน บทความ ตำราหนังสือวิชาการ
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557
09.00 - 12.00 น. แนวการเขียนบทความ หนังสือวิชาการ
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์
ศาสตราจารย์ปราโมทย์ เดชะอำไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต รุจิวโรดม
รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. ภาคปฏิบัติ เขียนบทความ ตำรา หนังสือวิชาการ
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์
ศาสตราจารย์ปราโมทย์ เดชะอำไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต รุจิวโรดม
รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
15.00 - 15.20 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
15.20 - 16.30 น. เสนอผลงานเขียน เสนอแนะ


หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


TOP