ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2557 จำนวน 5 ราย ดังนี้
001 นางสาวอาทิตยา รักไทรทอง
002 นางสาวณัฐวรรณ มีอิ่ม
003 นางสาวไปรลาภา ภักดีดวง
004 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
006 นางสาวนฤมล ชูชาติ

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP