ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานธุรการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2557 จำนวน 9 ราย ดังนี้

003 นางสาวเพ็ญนภา ณรงค์ฤทธิ์
006 นางสาวนพรัตน์ รักชอบ
012 นางสาวศิริทิพย์ คล้ายโพธิ์
014 นางสาวทิพวรรณ ชาญณรงค์
016 นางสาวพานี เกิดทอง
017 นางสาวนิตยา รูปโอ
018 นางสาวจิตนิรัตน์ โปอุ้ม
019 นางสาวทัตพิชา เอกาพันธุ์
020 นางสาววรรณวิภา พัสมุทร

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP