กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานธุรการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี