ม.วลัยลักษณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยทางคลินิกที่ดี"