ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยทางคลินิกที่ดี"

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยทางคลินิกที่ดี" (Good Clinical Practice: GCP) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายแพทย์ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร รองศาสตราจารย์โสภิต ธรรมอารีย์ คุณวันดี จีนสวัสดิ์ เป็นวิทยากร และผู้เข้าอบรมจากบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาล สถาบันการศึกษากว่า 100 คน เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2557 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการปฏิบัติการทางการวิจัยทางคลินิก ได้มีแนวปฏิบัติมาตรฐานการวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล โดยเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร และข้อมูลจากการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงในระดับมาตรฐานวิชาชีพได้ ตลอดจนคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย อาจารย์แพทย์ อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทุกคน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยทางคลินิก ตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)


ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th
TOP