ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้โปรแกรม Drupal ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีอาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

โครงการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาคสัมมนาวิชาชีพทางการจัดการสารสนเทศ ซึ่งสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งประกอบด้วยผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผลผลิตทางวิชาการของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dpr.wu.ac.th/wuphoto/thumbnails.php?album=624

TOP