ข่าวการศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียนที่แตกต่างไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต ตลอดจนมีทักษะด้านวิชาการพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น ด้วยแนวคิดและความจำเป็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงจัด “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและจัดมาอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนและทักษะในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม เช่น การวางแผนการเรียน การสร้างวินัยในตนเอง เทคนิคการอ่าน ฟัง ถาม จดบันทึก เทคนิคการเขียนและการทำข้อสอบ เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาการพื้นฐานทั้งในด้านคณิตศาสตร์ เคมี และภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนในรายวิชาที่สูงขึ้น   

          ช่วงเวลาการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2557


วันที่

กิจกรรม

21 – 22 มิ.ย. 2557

รายงานตัวเข้าหอพัก/กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง และนักศึกษา

23 – 27 มิ.ย. 2557

กิจกรรมฐานพัฒนาทักษะด้านการเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

30 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2557

กิจกรรม “ค่ายวิชาการ” ดังนี้ พื้นฐานสถิติ พื้นฐานแคลคูลัส เคมี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ(Skills Lab) กิจกรรม Play & Learn กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
ออกกำลังกาย และกิจกรรมสำนักวิชา

เอกสารแนบ
1. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557   
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ
3. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ
4. ข้อมูลหอพักนักศึกษา
5. ข้อมูลการเดินทาง


TOP