ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ"

เครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ" เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิมล ดำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ อาจารย์กรรณิการ์ หุตะแพทย์ กองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต รุจิวโรดม ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน ดำรงกิตติกุล ผู้จัดการวิจัยสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ประธานเครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมการอบรมจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน ทั้ง 7 สถาบัน

การอบรมในครั้งมีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในเครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบถึงเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการงานวิจัยรับใช้สังคม การแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารเพื่อให้ประสบผลสำเร็จและได้ตีพิมพ์ โดยการฝึกอบรมได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยพร้อมทั้งได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อแนะนำในการเขียนบทความระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารและนักวิจัยผู้เข้ารับการอบรม การอบรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากสมาชิกเครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบนเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพบรรยากาศ  


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP