เครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ"