ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

3 องค์กร ร่วมมือ "ถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในมิติทางวิชาการรับใช้สังคม"
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ร่วมจัดกิจกรรม "ถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในมิติทางวิชาการรับใช้สังคม" เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3 องค์กร ได้แก่ ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. มานิต รุจิวโรดม ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศ.ดร. วินัย ประลมพ์กาญจน์ รศ.ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา ผศ.ดร. วัลลา ตันตโยทัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผศ.พัชริน ดำรงกิตติกุล ผู้ประสานงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กิจกรรม "ถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในมิติทางวิชาการรับใช้สังคม" นำเสนอกระบวนการและผลการดำเนินงานวิจัย 2 เรื่อง ประกอบด้วย (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอนนกตำบลวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ผศ. โสภณ บุญล้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ (2) การประเมินและพัฒนาสมรรถนะชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนโดย ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP