3 องค์กร ร่วมมือ "ถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในมิติทางวิชาการรับใช้สังคม"