ข่าวเด่น

สกว. ติดตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ติดตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีโครงการวิจัยที่เข้ารับการนำเสนอผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลเทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดย อ.ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (2) การศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยและการพยากรณ์น้ำหลากอ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (3) รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ: บ้านห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.ลัดดา เถียมวงศ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (4) นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและความก้าวหน้าของหน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและทรัพยากร โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ หัวหน้าหน่วยวิจัย (5) นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและความก้าวหน้า ของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรโดย ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ หัวหน้าศูนย์วิจัย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายหน่วยจัดการวิจัย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา อ.ดร.เลิศชาย ศิริชัย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางอวยพร บุญพรหม ตัวแทนพื้นที่ตำบลเทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ได้ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การติดตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง มวล. และ สกว. ในครั้งนี้เป็นการติดตามผลงานดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนประจำปี 2555 จำนวน 4 โครงการ ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้วรวมทั้งเป็นการติดตามความก้าวหน้า 6 เดือนของโครงการกลุ่ม-หน่วย-ศูนย์วิจัย จำนวน 3 โครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการวิจัย และ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิต่อการดำเนินการระยะต่อไปและการปรับปรุงผลงานของโครงการ โดยกิจกรรมครั้งนี้ สกว.ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและเครือข่ายหน่วยจัดการงานวิจัยที่ สกว.มีความร่วมมือในการสนับสนุนงานในลักษณะเดียวกันนี้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่ 10 เมษายน 2557 ได้เยี่ยมชมพื้นที่บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวแทนชุมชนจากบ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งมีหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกโดย ผศ.ดร.จรวยสุวรรณบำรุง หัวหน้าหน่วยวิจัย นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ  


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP