สกว. ติดตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช