WMS ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3” และการสัมมนาพิเศษ