ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3” และการสัมมนาพิเศษ

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3” (WMS Management Research National Conference # 3) และการสัมมนาพิเศษหัวข้อ “Innovation and Social Enterprise” ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

WMS จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3" ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมทั้งหมด 135 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอแบบโปสเตอร์ 40 เรื่อง การนำเสนอแบบบรรยาย 95 เรื่อง

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาพิเศษและการนำเสนอบทความวิจัย สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทร 07-567-2201 โทรสาร 07-567-2202 E-mail : wms.walailak@gmail.com เว็บไซต์ http://wms.wu.ac.th

กำหนดการประชุมวิชาการ
รายละเอียดการนาเสนอผลงานแบบบรรยาย
รายละเอียดการนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms.wu.ac.th

TOP