ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เน้นการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นสากล

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่องโดยในเร็วๆ นี้ ได้นำนักศึกษาจำนวน 36 คน บุคลากรจำนวน 4 คน ประกอบด้วย รศ. ดร. อัศวิน พรหมโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางจิราพร กาฬสุวรรณ นางสาวจุฑาพัฒน์ เบ็ญจพงศ์ และนางจรรจิรา คุ้มสุข เดินทางนำนักศึกษาไปทำกิจกรรมที่ประเทศมาเลเซีย ในโครงการ The English Discovery: learn Neighbor, Learn More Culture, Learn Malaysia ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2557

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการรู้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศต้องเข้าสู่การแข่งขันในระดับ AEC การมีความรู้ทางภาษาและมีความรู้ทางวัฒนธรรมจะทำให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ของประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นและมีความเข้าใจผู้อื่นในแง่สังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพในอนาคต เพราะความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้บัณฑิตทำงานประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขควบคู่กันไปด้วยได้หากขาดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานแบบผสมผสานวัฒนธรรม หรือการทำงานกับชาวต่างประเทศซึ่งในอนาคตจะมีมากขึ้น

กิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะโดยนักศึกษาทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษ เช่น การแนะนำตัว การแสดงความคิดเห็น ความมุ่งหวังและเป้าหมายในชีวิต การตอบคำถาม “รอบรู้เกี่ยวกับ ASEAN” การเล่มเกมส์ร่วมกับนักศึกษามาเลเซีย และการเล่าเรื่องที่ประทับใจ โดยโครงการฯ เน้นการพูดแบบอิสระ (Independent Speaking) พูดโดยใช้ภาษาของตนเองไม่ใช่แบบท่องจำ นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่ตนถนัดได้ตามอัธยาศัย หรือตามประสบการณ์จริงของตนเอง นักศึกษาคนอื่นๆ ก็จะได้เรียนรู้จากเพื่อนไปด้วย โดยกิจกรรมดำเนินการที่ Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Putra Malaysia (UPM) และบนรถบัสระหว่างการเดินทาง เพื่อต้องการใช้เวลาทั้งหมดที่มีให้คุ้มค่ามากที่สุดซึ่งนักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทำให้การดำเนินโครงการในครั้งนี้คุ้มค่าและประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 คน คือ นายอดิสรณ์ คำแสง นางสาววิรัลยุพา รอดทองเสน นายจักรวุฒิ รุ่งเรือง และนางสาวฮีดาย๊ะ สะและอาหล็ม ยังได้เข้าร่วมการแข่งขัน Public Speaking ที่ Universiti Putra Malaysia (UPM) โดยนายอดิสรณ์ คำแสง ได้รับรางวัล Public Speaking

ดาวโหลดความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อโครงการ

ภาพประกอบกิจกรรม


TOP