มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เน้นการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นสากล