ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานธุรการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวนิตยา รูปโอ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับดังนี้
1. นางสาวทัตพิชา เอกาพันธุ์
2. นางสาวศิริทิพย์ คล้ายโพธิ์

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP