ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานธุรการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี