การให้บริการสนามกีฬาช่วงวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2557