ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ : เสวนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลักการและเคล็ดลับการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ” โดยมี ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิด และพูดคุย “Join WU to become Who’s Who” นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พูดคุย "เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหลักการเป็นพิธีกร" พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากคุณทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล (ดีเจบอล) พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ผู้ดำเนินรายการ นักจัดรายการวิทยุ ออกาไนซ์เซอร์ ฯลฯ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีนางเจนจิรา พุมดวง ชุมชนคนหลังไมค์ นำสนทนา

โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติจริง โดยมีดีเจบอล และคุณนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร ร่วมเป็นวิทยากรเสนอแนะและชื่นชมให้กำลังใจอนึ่ง ส่วนประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนคนหลังไมค์ หน่วยพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรมครั้งที่ ๒ “MC@WU Show & Share” ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และกิจกรรมครั้งที่ ๓ “ก้าวสู่...ศาสนพิธีกร” ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เเพื่อเป็นการพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานด้านพิธีกร และผู้ดำเนินรายการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำนาญด้านงานพิธีกร ตลอดจนสร้างเครือข่ายงานพิธีกรระหว่างสถาบันอุดมศึกษาผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์และงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ รวมทั้งสามารถนำข้อมูล ความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อตนเอง ต่องานและองค์กร

ภาพกิจกรรม

TOP