ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 6 ราย ดังนี้
001 นางสาวพิชญ์สินี เควด
002 นางสาวซูฮาดา หีมเพ็ญสัน
003 นายวีรศักดิ์ ทวีเมือง
004 นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นปลื้ม
005 นางสาวปิยวรรณ โบศรี
007 นางสาววิภารัตน์ ศรีพุฒ

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


TOP