ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายยุวนักเทคโน’เกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เยาวชนไทย

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ และภาคอื่นๆ รวม 86 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร” ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2557 เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเรื่องเทคโนโลยีการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้และทัศนคติที่ดีทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพนักเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับเยาวชน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้และนักเรียนจากโรงเรียนในภูมิภาคอื่นๆ เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 86 คน

กิจกรรมภายในค่าย จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสและฝึกกระบวนการคิดในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรผ่านฐานเรียนรู้ในด้านเกษตร ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ฐานเรียนรู้ สัตว์น่ารัก-สัตว์ให้เนื้อ ฐานเรียนรู้ กุ้ง ครัสตาเซียนแสนล้าน ฐานเรียนรู้ อาหารเลือกได้ ฐานเรียนรู้ เทคโนโลยีชีวภาพสร้างโลกอนาคต การปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม และห้องปฏิบัติการของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มย่อยฝึกทัศนคติและทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีการเกษตร การจัดทำโครงงานโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เยี่ยมชมดูฟาร์มหรือสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติจริง และ ปฏิบัติงานวิจัยตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ ศึกษาดูงานนวัตกรรมทางการเกษตรแบบปราชญ์ท้องถิ่นและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งกิจกรรมรู้คุณค่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และทะเลด้วย

“ในอนาคตประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การผลิตอาหารให้เพียงพอกับคนทั้งโลกเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ ทำให้การผลิตอาหารยากขึ้น จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการเกษตรเข้าไปช่วย เพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นเจเนอเรชั่นต่อไปซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และรับองค์ความรู้ใหม่ๆตอบสนองความต้องการทางด้านอาหารให้ได้ในอนาคตต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวในตอนท้าย


ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


TOP