ประกาศขยายเวลารับสมัครวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศรับสมัครฯ ครั้งที่ 6/2557