ข่าวการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "Walailak Award" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พิจารณานักศึกษาที่เสนอชื่อเพื่อรับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ Walailak Award ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "Walailak Award" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งได้แก่

  1. นายกฤตานนท์ มะสะนิง
  2. นายจักรพันธ์ คงมณี
  3. นายชัยรัตน์ คงทอง
  4. นายชัยพร คงทอง
  5. นางสาวบงกช ปลอดปล้อง
  6. นางสาวอรอนงค์ ขันธควร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/document/walailak_award_2013.pdf

TOP