ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขยายเวลารับบทคัดย่อผลงาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขยายเวลารับบทคัดย่อผลงาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557

ผู้สนใจเสนอผลงาน สามารถส่งบทคัดย่อโดยใช้ระบบพิจารณาผลงานออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.easychair.org/conferences/?conf=wuresearch2014 (สำหรับท่านที่ไม่มี account ของ EasyChair ต้อง Register ก่อน จากนั้นสามารถ ส่งผลงาน ติดตาม หรือประเมินผลงาน ในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัยได้ทุกปี รวมทั้ง conference อื่นๆทั่วโลกอีกมากมาย)

บทคัดย่อที่ส่งเข้าร่วม การประชุม วลัยลักษณ์วิจัย แบ่งเป็น 8 กลุ่มวิชา และ 2 หัวข้อพิเศษ จะได้รับการพิจารณาจากประธานวิชาการในแต่ละกลุ่ม สรรหาผู้ประเมินผลงานละ 2 ท่าน และแจ้งผลการประเมินเพื่อแก้ไขปรับปรุงภายในเดือนพฤษภาคม

คณาจารย์ที่รับหน้าที่ประธานวิชาการ ในปีนี้ ได้แก่

กลุ่มที่ 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานคือ ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี
กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์ ประธานคือ ผศ.ดร. มนตรา ไชยรัตน์
กลุ่มที่ 3 สหเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ประธานคือ ผศ.ดร. วรางคณา จุ้งลก
กลุ่มที่ 4 พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประธานคือ รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร
กลุ่มที่ 5 สารสนเทศศาสตร์ ประธานคือ ดร. ฐะปะณีย์ ตรีรัตนภรณ์
กลุ่มที่ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ประธานคือ ผศ.ดร. ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
กลุ่มที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคือ ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว
กลุ่มที่ 8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม ประธานคือ ผศ. เรวัติ สุขสิกาญจน์
หัวข้อพิเศษ : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry ประธานคือ ผศ. ดร. นฤมล มาแทน
หัวข้อพิเศษ : Special Session on Asian Studies ประธานคือ ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข

จากการเปิดรับผลงานในเดือนมีนาคม ถึง เมษายน มีผู้สนใจส่งบทคัดย่อเข้าร่วมจำนวน 245 ผลงาน กลุ่มวิชาที่มีการส่งผลงานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47 ผลงาน กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ 36 ผลงาน (เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเพิ่มสูงสุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) และ กลุ่มวิทยาศาสตร์ 35 ผลงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 - วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมได้ที่เว็บไซต์ wuresearch.wu.ac.th สำหรับในส่วนของ The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry มีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษคือ issaa.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : wuresearch.wu.ac.th

TOP