มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับมอบ eApplication สำหรับการติดตามข้อมูลและพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานจากบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)