ข่าวเด่น

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Current Drug Development (CDD) international conference 2014

นางสาวจุฑามาศ วรเดชากุล นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (The best poster presentation award) จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Current Drug Development (CDD) International Conference 2014 หรือ CDD 2014 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยได้นำเสนอผลการศึกษาจากการทำโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม ประจำปี 2556 ในรูปแบบโปสเตอร์เรื่อง Analytical Method Validation for Determination of Sildenafil Citrate in Extemporaneous Preparation โดยมีอาจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น และ อาจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ

 

โอกาสเดียวกันนี้ นายกฤษดา แซ่ซี นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในนามของกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น อาจารย์ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ และอาจารย์ บุษบรรณ สุขกาญจน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ด้วย

 

 

 

ประมวลภาพ


TOP