มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา และ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำรา หนังสือและบทความวิชาการ