ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง Good Practice in Active Learning

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนส่งเสริมวิชาการ กำหนดจัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง Good Practice in Active Learning โดยได้รับเกียรติจาก Dr.John Robert Craig, Assistant Director and Head of Social Sciences and Arts and Humanities จาก The Higher Education Academy ประเทศอังกฤษ เป็นวิทยากร

Dr.John Robert Craig เป็นอาจารย์สอนทางด้านรัฐศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่เน้นการสอนในลักษณะ Active Learning และมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Learning

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนผู้บริหาร/คณาจารย์/นักวิชาการ/ผู้ที่สนใจ รับฟังการบรรยายดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมงานได้ที่ อีเมล fnantawat@gmail.com หรือโทรศัพท์ 075-673770, 075-673771

TOP