ปปช.จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์