ข่าวการศึกษา

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสอนภาษีที่มหา’ลัย ฟรี

ด้วย สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสรรพากรภาค 11 ได้จัดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3 (หรือโครงการสอนภาษีที่มหา’ลัย) ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในกฎหมายภาษีและสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในการเสียภาษีอย่างถูกต้องด้วยความสมัครใจ โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ระบบธุรกิจ

สำนักวิชาการจัดการ ขอเชิญชวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คุณลัทธวรรณ ประทุมศรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 2241 หรือ อีเมล์ plattawa@wu.ac.th ภายในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 รับจำนวนจำกัด ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

TOP