ข่าวเด่น

135 บทความ จาก 31 สถาบัน นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม WMS Management Research National Conference#3


การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3 (WMS Management Research National Conference#3) ซึ่งจัดโดย สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบทความเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 135 บทความ จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 31 สถาบัน โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดี สำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงาน

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้เรืองปัญญาและคุณธรรม มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อเป็นกำลังของสังคมต่อไป ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อสังคมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การที่สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3 (WMS Management Research National Conference#3) ภายใต้แนวคิดของการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสังคม บนฐานแนวคิดในการพัฒนาสิ่งใหม่ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Innovation and Social Enterprise) เพื่อสนองตอบต่อความต้องการการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้ความซับซ้อนของปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อปณิธานและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อย่างดียิ่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการครั้งนี้ว่า สำนักวิชาการจัดการมีภารกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการในศาสตร์ด้านการจัดการ โดยมีเป้าหมายของการเป็นสถาบันการศึกษาเชิงนวัตกรรมทางด้านการจัดการที่ดีที่สุดในภาคใต้บนฐานแนวคิดที่เน้นปฏิรูปการเรียนรู้ การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการ ซึ่งจากแนวคิดและเป้าหมายนี้ สำนักวิชาการจัดการจึงได้จัดการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3 (WMS Management Research National Conference#3) ภายใต้แนวคิด Innovative and Social Enterprise ประกอบด้วยการสัมมนาพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัย

การสัมมนาพิเศษได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน คือ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายเรื่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการเป็น Social Enterprise ดร.สถิตย์ ลิ่มพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอดีตปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง Social Investment for Social Enterprise ดร.ปริญญา ทุมสท้าน ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ จำกัด เรื่อง Innovative and Social Enterprise in Business ในส่วนของการเสนอบทความงานวิจัย/วิชาการ โดยคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 31 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 135 ผลงาน แบ่งเป็น การนำเสนอปากเปล่า จำนวน 95 ผลงาน และโปสเตอร์ 40 ผลงาน ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านการจัดการ ใน 7 สาขา คือ การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการและทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินงาน การตลาด บัญชีและการเงิน และเศรษฐศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 300 คนการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาผลงานที่นำเสนอแบบปากเปล่าเพื่อรับรางวัล Best Paper ในแต่ละสาขา โดยมี 4 สาขา ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ Best Paper สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ เรื่อง แบบจำลองสมการโครงสร้างของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาการจัดการและทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารสตรีในองค์กรภาครัฐของไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาบัญชีและการเงิน เรื่อง ความพอดีระหว่างเทคโนโลยีส่วนประสานกับรูปแบบคำถามและประสบการณ์การเรียนรู้จากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง แบบจำลองสมการโครงสร้างการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนรางวัล Best Poster เรื่อง ซอฟต์แวร์บรรณารักษ์ดนตรีสำหรับอุตสาหกรรมเนื้อหา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนึ่ง การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3 (WMS Management Research National Conference#3) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โรงแรมทวินโลตัส ธนาคารกรุงไทย บริษัท เบทาโกร จำกัด บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และคุณสมชาย พิสุทธิโกศล

ประมวลภาพสมพร อิสรไกรศีล ข่าว
บรรพต ใบมิเด็น และ นุรุณ จำปากลาย ภาพ

TOP