ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สองนักวิจัยดีเด่น เรื่องข้าวไทย ให้เกียรติบรรยายพิเศษใน International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล และ รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอบรับเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในการประชุม The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industr ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 4 อาคารฯ นวัตกรรม

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชในยุคต่อไป การค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวซึ่งสำคัญยิ่งกับอนาคตข้าวไทย เป็นผู้นำทีมนักวิจัยไทยร่วมถอดรหัสจีโนมข้าวร่วมกับนักวิจัยนานาชาติในโครงการถอดรหัสจีโนมข้าวนานาชาติ (The International Rice Genome Sequencing Project; IRGSP) และประสบความสำเร็จในการนำจีโนมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการค้นหายีนเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าว

รศ.ดร.อภิชาติ ยังเป็นผู้ค้นพบและจดสิทธิบัตรยีนที่ควบคุมการสร้างสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ในระดับสูง เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งต่อมาได้พัฒนาฐานพันธุกรรมข้าวขาวดอกมะลิให้ทนน้ำท่วม ต้านทานต่อโรคและแมลง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ผลผลิตสูง โดยคงคุณสมบัติความเป็นข้าวหอมมะลิของไทยเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ผลงานวิจัยทำให้ รศ.ดร.อภิชาติ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลประกาศเกียรติคุณอื่นๆ จำนวนมาก เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2549 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัล Inventor Award รางวัลที่ 1 ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในวันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์ 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากผลงาน "โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง"

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งนอกจากผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติจำนวนมากแล้ว ศ.ดร.อรอนงค์ ยังมีผลงานที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าวไทย เช่นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตข้าวนึ่งกล้องงอกระดับโรงงานที่มีคุณภาพเป็นผลสำเร็จ ได้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน สามารถเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างครบถ้วน สะอาด และถูกต้องตามหลักสุขอนามัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้าวนึ่งกล้องเพาะงอก มีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ วิตามินบี ที่มีกรดอมิโนที่เรียกว่า กาบ้า หรือแกมม่าอะมิโนบิวทีริกแอซิด บำรุงสมอง ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ที่มีสูงกว่าข้าวสารธรรมดาเป็นสิบเท่า ดังนั้น การบริโภคข้าวกล้องงอก จึงมีประโยชน์มากกว่าข้าวสารธรรมดา ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) นี้ นำไปสู่การแปรรูปข้าวหอมมะลิ 105 เป็นผลิตภัณฑ์ "ข้าวนึ่งกล้องเพาะงอก" ภายใต้เครื่องหมายการค้า "บ้านเฮา Barnhouse " ในนาม บริษัท อาร์ซีเค อะกริ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผลงานวิจัยทำให้ ศ.ดร.อรอนงค์ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” สาขาธุรกิจชีวภาพ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

อนึ่ง The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry นี้จัดขึ้นโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6 Research for Green Living


รายละเอียดเพิ่มเติม : issaa.wu.ac.th

TOP