ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นางสาวพิชญ์สินี เควต (อัตราที่ 1)
2. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นปลื้ม (อัตราที่ 2)
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวปิยวรรณ โบศรี

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก(ตัวจริงทั้ง 2 ราย มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP