ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ