การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สหวิทยากรกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"