ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สหวิทยากรกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สหวิทยากรกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องบอลรูม อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กทม.

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO-ซีโล่) สำนักวิจัยและพัฒนา โทร. 0-7428-6965 หรือ 0-7428-6943 โทรสาร 0-7428-6963 e-mail : sasitorn.k@psu.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

TOP